Mindfulness

Niet alle kinderen vallen op. Sommige kinderen zijn stiller, rustiger, soms ook verlegen en teruggetrokken. Zij vinden het lastig om op de voorgrond te treden en zichzelf te laten zien. Ze zijn onzeker over zichzelf, maar hebben ook recht op een eigen plek.

Wij willen met deze kinderen op zoek gaan naar hun eigen kracht en hun eigen kwaliteiten.

We gaan op ontdekkingsreis naar de ik-kracht van het kind.

Gespecialiseerde Dyslexie behandeling

De gespecialiseerde dyslexie behandelingen worden in de praktijk in Hilvarenbeek, op praktijklocaties van psychologen, orthopedagogen en gespecialiseerde logopedistes en op scholen geboden.

Deze begeleidingstrajecten worden geheel vergoed indien er is voldaan aan het voortraject en vinden één maal per week plaats door een deskundig psychologe, orthopedagoge of logopediste. Wij hanteren hierbij de richtlijnen die vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Samenwerking tussen hoofd- en medebehandelaar, ouders en school zijn hierbij essentieel om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het gehele begeleidingstraject neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. Zowel de ouder als co-therapeut is van essentieel belang.

Tussentijds vinden er op drie momenten evaluaties plaats, waarna het begeleidingsplan aan de hand van de uitslagen wordt aanpast.
Na half jaar worden follow-up gegevens opgevraagd om het lange termijn rendement te bekijken.

Sociaal-emotionele begeleiding

In de ontwikkeling van een kind (tussen 6 en 11 jaar) kunnen zich gaandeweg belemmeringen voor gaan doen op verschillende gebieden. Dit kan voorkomen op sociaal-emotioneel vlak, binnen de leerontwikkeling en/of op gedragsmatig gebied. Deze moeilijkheden kunnen vragen om een gerichte individuele begeleiding om de belemmeringen die een kind ervaart zo goed mogelijk aan te pakken. Binnen de praktijk kunnen wij diverse begeleidingstrajecten bieden die afgestemd zijn op de doelen en behoeften van het individuele kind. Wij kunnen begeleiding bieden op de volgende gebieden:

  • Het geven van psycho-educatie met betrekking tot leer- en gedragsproblematieken (o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme), met als doel om het kind duidelijkheid te geven in de problematiek die speelt en/of de moeilijkheden die het kind ervaart.
  • Het bieden van begeleiding bij diverse gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals AD(H)D en autisme spectrum stoornissen (ASS). De begeleiding richt zich dan op de specifieke moeilijkheden die een kind hierdoor kan ervaren.
  • Het geven van ondersteuning en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, door het aanleren van de juiste (groei)mindset (manier van denken) en het vergroten van het inzicht in hun (sociale) omgeving.
  • Het verminderen van (faal)angst en/of het vergroten van (sociale) weerbaarheid, door middel van het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie. Wij maken hiervoor gebruik van de daarvoor ontwikkelde Bikkeltrainingen.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen, door het kind met behulp van diverse werkvormen inzicht te geven zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en talenten.
  • Het verbeteren van de emotieregulatie, door het kind inzicht te geven in het nut van emoties en de verschillende gradaties hierin. Het kind leert om zijn of haar emoties te herkennen en te beheersen.
  • EMDR bij emotionele blokkades.

Wij werken met kortdurende trajecten, uitgaande van ongeveer tien behandelmomenten, waarbij rond het vijfde behandelmoment met opvoeders en eventueel andere betrokkenen de effecten tot op dat moment worden geëvalueerd. Op deze manier trachten wij binnen korte tijd een opwaartse spiraal in te kunnen zetten.

Wanneer er bij uw kind sprake is van een zeer complexe multiproblematiek, zoals een ernstig psychiatrisch ziektebeeld en/of een ernstig verstoord gezinssysteem, zijn wij helaas niet in staat om begeleiding te bieden. In dergelijke gevallen verwijzen wij u graag door naar een instelling die hierin gespecialiseerd is.

Samenwerking

Als praktijk vinden wij het belangrijk een breed en kwalitatief gespecialiseerd onderzoek en begeleidingstraject aan te bieden. Wij werken dan ook graag samen met diverse deskundigen op het gebied van de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen. Hierbij valt te denken aan scholen, remedial teachers, speltherapeuten, gedragsdeskundigen, kindercoaches. Bij complexe casussen hebben wij overleg met een kinder- jeugdpsychiater die maandelijks deelneemt aan ons multidisciplinair overleg.Centraal hierbij is steeds om met alle betrokkenen ieder kind/jeugdige in zijn/haar kracht te zetten.