Ernstige Dyslexie behandeling

De gespecialiseerde dyslexie behandelingen worden over het algemeen op scholen geboden maar kunnen ook in de praktijk in Hilvarenbeek, op praktijklocaties van psychologen, orthopedagogen en gespecialiseerde logopedistes worden geboden.

Deze behandeltrajecten worden geheel vergoed indien er is voldaan aan het voortraject en vinden éénmaal per week plaats door een deskundig psychologe, orthopedagoge of logopediste. Wij hanteren hierbij de richtlijnen die vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Samenwerking tussen regie- en medebehandelaar, ouders en school zijn hierbij essentieel om uw kind zo optimaal mogelijk te behandelen. Het gehele behandeltraject neemt maximaal anderhalf jaar in beslag. De rol van ouder als co-therapeut is van essentieel belang.

Om uw zoon/dochter goed in de lees- spellingontwikkeling te volgen worden twee evaluatiemetingen (na ongeveer 20 behandelingen) gedaan en kan aan de hand van de vorderingen het plan van aanpak worden bijgesteld.

Na anderhalf jaar worden follow-up gegevens opgevraagd om het lange termijn rendement te bekijken. Deze worden geanonimiseerd gedeeld met het NKD om de kwaliteit van dyslexiezorg te optimaliseren.

Sociaal-emotionele behandeling

In de ontwikkeling van een kind (tussen 6 en 11 jaar) kunnen zich gaandeweg belemmeringen voor gaan doen op verschillende gebieden. Dit kan voorkomen op sociaal-emotioneel vlak, binnen de leerontwikkeling en/of op gedragsmatig gebied. Deze moeilijkheden kunnen vragen om een gerichte individuele behandeling om de belemmeringen die een kind ervaart zo goed mogelijk aan te pakken. Binnen de praktijk kunnen wij diverse behandeltrajecten bieden die afgestemd zijn op de doelen en behoeften van het individuele kind. Wij kunnen behandeling bieden op de volgende gebieden:

  • Het geven van psycho-educatie met betrekking tot gedragsproblematieken (o.a. AD(H)D. angstproblematiek en autisme spectrum stoornissen (ASS)), met als doel om het kind duidelijkheid te geven in de problematiek die speelt en/of de moeilijkheden die het kind ervaart.
  • Het bieden van behandeling bij diverse gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals AD(H)D, ODD en ASS. De behandeling richt zich dan op de specifieke moeilijkheden die een kind hierdoor kan ervaren.
  • Het geven van ondersteuning en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, door het aanleren van de juiste (groei)mindset (manier van denken) en het vergroten van het inzicht in hun (sociale) omgeving.
  • Psychosociale problematiek waarbij bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT) kan worden ingezet.
  • Het verminderen van (faal)angst en/of het vergroten van (sociale) weerbaarheid, door middel van het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie. Wij maken hiervoor gebruik van de daarvoor ontwikkelde Bikkeltrainingen.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen, door het kind met behulp van diverse werkvormen inzicht te geven zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en talenten.
  • Het verbeteren van de emotieregulatie, door het kind inzicht te geven in het nut van emoties en de verschillende gradaties hierin. Het kind leert om zijn of haar emoties te herkennen en te beheersen.

 

Wij werken met maatwerk trajecten. Op deze manier trachten wij binnen (relatief) korte tijd een opwaartse spiraal in te kunnen zetten.

https://www.praktijk-barendspijkers.nl/behandelingen/jongeren/#Sociaal-emotionele-behandeling

Samenwerking

Als praktijk vinden wij het belangrijk een breed en kwalitatief gespecialiseerd onderzoek en behandeltraject aan te bieden. Wij werken dan ook graag samen met diverse deskundigen op het gebied van de ontwikkeling en behandeling/begeleiding van kinderen en jeugdigen. Hierbij valt te denken aan scholen, logopedisten, speltherapeuten, gedragsdeskundigen, kindercoaches, systeemtherapeuten en gezinscoaches. Centraal hierbij is steeds om met alle betrokkenen ieder kind/jeugdige in zijn/haar kracht te zetten.