Informatie onderzoeksprotocol

Binnen het psychologische gedeelte wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de totale cognitieve capaciteiten en de verschillende psychologische leerfuncties zoals aandacht/ concentratie, inprenting/ geheugen, taalfuncties, waarneming, ruimtelijk inzicht en leerstrategieën.

Om een compleet beeld van het functioneren te geven wordt er verder gekeken naar het sociaal-emotionele functioneren. Het onderzoek van het leerproces c.q. technisch/begrijpend lezen, spelling en rekenen bestaat uit een kwalitatieve analyse waarbij gekeken wordt naar de mogelijke achtergronden en oorzaken van de leerproblemen.

Elk onderzoekstraject verloopt volgens de volgende stappen:

 • Analyse van de hulpvraag en oriënterende beeldvorming
 • Uitgebreid psychologisch en orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek
 • Uiteindelijke beeldvorming c.q. diagnose
 • Begeleidingsadvies c.q. plan (evt. dyslexieverklaring / dyscalculieverklaring)
 • Adviesgesprek

Het is belangrijk dat niet alleen het kind in beeld wordt gebracht, maar ook het systeem om het kind heen. Dit biedt ouders en school de mogelijkheid het kind zo beter te leren begrijpen. Vanuit deze beeldvorming komt er een compleet begeleidingsplan om het kind/jeugdige verder te begeleiden.
Een proces dat is gestagneerd kan zo weer op gang komen; dit alles binnen de mogelijkheden van kind en opvoeders.

In voorkomende gevallen is het niet noodzakelijk om een algeheel onderzoek af te nemen. Indien er reeds een niveaubepaling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door een recente intelligentietest of een instroming in het voortgezet onderwijs, is het bespreekbaar dat er een verkort onderzoek specifiek gericht op één enkele hulpvraag wordt uitgevoerd.

Wat houdt een dyslexie onderzoek voor jou in? Lees hier.

Mogelijke hulpvragen

Enkele problemen waarnaar onderzoek gedaan kan worden:

 • Uw kind heeft problemen met lezen, spelling, rekenen en wordt belemmerd in zijn leermogelijkheden;
 • Uw kind heeft last van onzekerheid, faalangst of motivatieproblemen.
 • Uw kind kan zich moeilijk concentreren en heeft moeite met het plannen en organiseren van de leertaken/huiswerk;
 • Er doen zich op school en/of thuis problemen voor in de omgang met anderen kinderen;
 • Uw kind wordt gepest of weet niet goed contact te leggen met leeftijdsgenootjes;
 • U wilt graag een goed schooladvies/studiekeuze maken voor het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs;
 • Er kunnen zich psychosomatische klachten voordoen zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid;
 • Er kunnen gedragsproblemen aanwezig zijn zoals boosheid, woedeuitbarstingen, depressiviteit.
 • Uw kind lijkt een (ontwikkelings)voorsprong te hebben ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

Verloop onderzoeksdag

Over het algemeen start het eerste onderzoeksgedeelte ´s ochtends in de ochtend tussen half 9 en 9 uur. U wordt door de onderzoeker opgehaald in de wachtruimte, waarna gestart zal worden met een korte kennismaking met uw kind. Over het algemeen zijn de onderzoeksmomenten verspreid over meerdere dagen waarbij deze samen met ouders worden afgestemd.

Het gehele onderzoek vindt plaats in een prettige omgeving en een gezellige sfeer met uiteraard ruimte voor ontspanning en een (fruit)pauze. Het is gewenst dat kinderen een eigen tussendoortje meenemen.

Na afloop van het onderzoeksgedeelte worden er verdere afspraken gemaakt met betrekking tot het afronden van het onderzoekstraject. Vervolgens worden de onderzoeksgegevens verwerkt in een duidelijke rapportage die over het algemeen binnen drie weken wordt toegezonden. Daarna wordt dit geheel uitgebreid met de betrokkenen besproken. U kunt hiervoor een afspraak maken zodra u het onderzoeksverslag hebt ontvangen.

De onderzoeksrapportage zal u via een beveiligde omgeving via Praktijkdata digitaal worden toegestuurd. U krijgt hiervoor een e-mail toegezonden waarbij u een zelf gekozen wachtwoord kunt aanmaken en het rapport kunt downloaden.

Na het onderzoek stellen wij het op prijs om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw kind. Daarbij vinden wij het prettig om samen met u het totale proces te blijven volgen.

Algeheel onderzoek

In een algeheel psychodiagnostisch onderzoek zal een analyse worden gemaakt van de intelligentie, diverse neuropsychologische functies zoals aandacht/concentratie, spraak/taal, inprenting/geheugen, visueel-ruimtelijke waarneming en oriëntatie, executieve functies, maar ook wordt onderzoek gedaan naar de diverse leerprocessen en psychosociale aspecten. Op deze wijze wordt een compleet beeld geschetst van uw zoon/dochter in een totale situatie en wordt aan de hand van de sterke en minder sterke kwaliteiten een beeldvorming c.q. diagnose gesteld.

Vervolgens wordt een procesmatig begeleidingsadvies gegeven dat samen met u en indien dit wenselijk is met school wordt besproken.

Naast het afnamen van dit onderzoek zal ook geobserveerd worden hoe het kind/jongeren informatie verwerkt en hoe zij/hij gedragsmatig reageert. Tevens wordt er gebruik gemaakt van verschillende gedragsvragenlijsten die door ouders en school worden ingevuld. Dit alles geeft tezamen een goed beeld en zal worden gekoppeld aan de onderzoeksvragen om zo via een integratieve beeldvorming een duidelijk antwoord te bieden en adequate hulp op te starten.

Intelligentie onderzoek

Het kan zinvol zijn om het niveau en de structuur van de intelligentie te onderzoeken. In dit onderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie belicht en wordt een analyse gemaakt van de sterke en minder sterke kanten van het cognitieve functioneren. Er kan afhankelijk van de onderzoeksvraag en de leeftijd gekozen worden voor de WISC-V-NL, de WPSSI-IV-NL, de RAKIT-II-NL, IDS-II, de NIO, de WAIS-IV-NL, de KAIT, KIQT+ en de SON-R 6-40.

Leerproblemen

Bij een onderzoek naar een leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, wordt in een procesonderzoek gekeken naar de directe en achterliggende oorzaken waarom uw kind moeite heeft met lezen, spelling en rekenen.
De processen en strategieën worden daarbij in kaart gebracht en geven indicaties voor een goed behandelingsplan. In het onderzoek wordt ook gekeken naar andere factoren die belemmerend kunnen zijn, maar ook naar aspecten die het kind kunnen helpen om beter te kunnen omgaan met zijn leerproblemen.

Het begeleidingsplan is afgestemd op het kind en samen met ouders, remedial teacher en school wordt gekeken naar de mogelijkheden om uw kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen. In het plan van aanpak wordt in procestermen uitgebreid beschreven via welke strategieën hulp kan worden geboden. Indien er sprake is van een leerstoornis wordt ook een afzonderlijke verklaring uitgeschreven waarin dispenserende maatregelen zijn beschreven voor de school.

Sociaal-emotionele problemen / gedragsproblemen

In een onderzoek naar sociaal-emotionele problemen / gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, faalangst, motivatie of ODD, wordt gekeken naar de verschillende functies waardoor het klachtenbeeld wordt veroorzaakt. Hierbij worden de planning en organisatievaardigheden, de inprenting- en geheugenfuncties en verschillende concentratieprocessen onderzocht. Ook wordt een analyse gemaakt van het gedragspatroon van het kind thuis en op school. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide anamnese en gedragsvragenlijsten.

Deze analyse kan worden ondersteund door observaties. In een aantal gevallen kan het ook wenselijk zijn om een observatie in de schoolsituatie te doen. Dit zal dan eerst met u worden besproken. Uiteraard volgt na het onderzoek een uitgebreide rapportage en een adequaat plan van aanpak.

Schoolkeuze

Wanneer uw kind overstapt naar de middelbare school kan het wenselijk zijn om naast de verschillende onafhankelijke toetsen die de basisschool gebruikt om een beeld te schetsen van het kind en het advies van de basisschool een onafhankelijk schooladvies te hebben. Hiervoor worden de cognitieve capaciteiten aan de hand van twee intelligentietesten in kaart gebracht.

Indien wenselijk kan ook een beeld worden gegeven van relevante leerfuncties en leerprocessen.

Hulp voor scholen

Scholen hebben met regelmaat te maken met allerlei problemen die zij in de ontwikkeling en opvoeding bij kinderen tegenkomen. Scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie, maar ook begeleidingstaak. Er valt hierbij te denken aan teruggetrokken kinderen, leerlingen in een echtsscheidingssituatie, drukke en impulsieve kinderen, angstige, onzekere kinderen, problemen met pestgedrag,
leer-/gedragsproblemen.

Wij willen als praktijk samen met school kijken hoe hierop een passend antwoord te formuleren.

Tevens kunnen wij scholen ondersteunen in het verbeteren van hun onderwijskwaliteit op het gebied van lezen, spelling en rekenen.

Verder kunnen wij op verzoek van de school ook op maat gemaakte presentaties verzorgen om het team nog beter afgestemd onderwijs te kunnen bieden.