Onderscheidend vermogen van onze praktijk

Wij trachten ons te onderscheiden als praktijk door een praktische op maat gesneden begeleiding. Wij richten ons op die factoren die het beste zijn te beïnvloeden en die voor kind, ouders en school zo snel mogelijk het meest optimale effect hebben. Daarbij gaan wij uit van de unieke situatie waarin elk kind zich bevindt en wordt niet gewerkt met standaardbehandelingen. Samen met u en school wordt gekeken welke begeleiding voor uw zoon/dochter dient te worden opgezet. Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen behandelingen, waarin samen met de desbetreffende psycholoog/orthopedagoog en diens ervaring gekeken zal worden hoe het grootst mogelijk effect bereikt kan worden. Uw kind en u als ouders zijn daarbij de centrale spil en samen wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is.

Belangrijk is altijd in mogelijkheden te denken en diagnose en behandeling niet te zien als etiketjes/labeltjes plakken. Elk kind/jongere heeft kwaliteiten/mogelijkheden; samen op zoek gaan hiernaar en met elkaar dit verwezenlijken vormt het uitgangspunt.

Praktijk Barend Spijkers is een kleinschalige praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen, zoals remedial teachers, basis- sbo- en voortgezet onderwijsscholen betreffende allerlei soorten hulpvragen. Tevens is de praktijk gespecialiseerd in het diagnosticeren van allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren en verricht zij ook onderzoek en coaching bij volwassenen.

Ieder persoon ontplooit zich binnen het gezin/ school /werk/ relatie en beschikt over strategieën om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Er doen zich situaties voor waarin je in een onmachtpositie terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een blokkade welke een diepe impact kan hebben in het functioneren in het dagelijkse leven.
Je kunt dan onvoldoende gebruik maken van je mogelijkheden en loopt vast in de ontwikkeling. Op dat moment kan het gewenst zijn te bekijken hoe het proces dat is vastgelopen weer op gang kan worden gebracht. Hierbij kan de hulp van een deskundige worden ingeroepen.

Om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Door middel van gerichte diagnostiek wordt een beeld geschetst van het functioneren. Het psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats vanuit wetenschappelijk getoetste theorieën, waarbij wordt uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent leren en gedrag. Wij vinden het belangrijk niet slechts aandacht te hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook aandacht te besteden aan de positieve kwaliteiten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een begeleidings- c.q. coachingsplan opgesteld met praktische adviezen. Het is daarbij niet alleen belangrijk inzicht te krijgen in de problemen, maar vooral ook uitzicht te bieden.

Het gehele onderzoek vindt plaats in een prettige omgeving met een gezellige en huiselijke sfeer.

De hoofdlocatie is gelegen aan de Paardenstraat 2 in Hilvarenbeek, waar zowel de diagnostiek als de behandeling/begeleiding zal plaatsvinden.

K.v.K. Tilburg nummer: 17257714

Deskundigheidsbevordering team

Als team vinden wij het belangrijk om steeds nauw aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen op gebied van diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen.

Deelname aan intervisiegroepen, volgen van cursussen, studiedagen en congressen en multidisciplinair overleg vormen daarbij het uitgangspunt.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij zullen te allen tijde in het belang van uw kind te handelen en daarbij onze expertise geheel inzetten om de klachten in beeld te brengen en uw zoon/dochter binnen zijn/haar mogelijkheden in hun kracht te zetten. Daarom horen wij graag na het opstellen van de rapportage, nabespreking van het gehele onderzoek en de behandeling hoe u als ouders het gehele traject heeft ervaren. Wij sturen u dan ook na afloop een klanttevredenheidsvragenlijst toe. Deze vragenlijst zal worden gebruikt om ons afstemmingsaanbod en de organisatie binnen onze praktijk continu te blijven verbeteren.