Onderscheidend vermogen van onze praktijk

Wij trachten ons te onderscheiden als praktijk door een praktische op maat gesneden begeleiding. Wij richten ons op die factoren die het beste zijn te beïnvloeden en die voor kind, ouders en school zo snel mogelijk het meest optimale effect hebben. Daarbij gaan wij uit van de unieke situatie waarin elk kind zich bevindt en wordt niet gewerkt met standaardbehandelingen. Samen met u (en indien gewenst school) wordt gekeken welke begeleiding voor uw zoon/dochter dient te worden opgezet. Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen behandelingen, waarin samen met de desbetreffende psycholoog/orthopedagoog en diens ervaring gekeken zal worden hoe het grootst mogelijk effect bereikt kan worden. Uw kind en u als ouders zijn daarbij de centrale spil en samen wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is.

Belangrijk is altijd in mogelijkheden te denken en diagnose en behandeling niet te zien als etiketjes/labeltjes plakken. Elk kind/jongere heeft kwaliteiten/mogelijkheden; samen op zoek gaan hiernaar en met elkaar dit verwezenlijken vormt het uitgangspunt.

Als praktijk willen wij kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling geven, waarbij het kind/jongere binnen de setting waarin hij/zij opgroeit centraal staat. Onze leidraad is een goed antwoord te bieden op de hulpvraag van iedere cliënt waarbij de cliëint volledig wordt betrokken binnen de gehele diagnostische en behandelcyclus. Elke dag streven wij ernaar als team te groeien in professionaliteit en een zo optimaal zorgaanbod. Wij gaan steeds uit van de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent diagnostiek en behandeling en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk. Hierbij krijgen de kinderen/jongeren waarvoor wij zorg hebben onze persoonlijke aandacht en ruimte die zij nodig hebben.

Ieder persoon ontplooit zich binnen het gezin/ school /werk/ relatie en beschikt over strategieën om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Er doen zich situaties voor waarin je in een onmachtpositie terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een blokkade welke een diepe impact kan hebben in het functioneren in het dagelijkse leven.
Je kunt dan onvoldoende gebruik maken van je mogelijkheden en loopt vast in de ontwikkeling. Op dat moment kan het gewenst zijn te bekijken hoe het proces dat is vastgelopen weer op gang kan worden gebracht. Hierbij kan de hulp van een deskundige worden ingeroepen.

Om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Door middel van gerichte diagnostiek wordt een beeld geschetst van het functioneren. Het psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats vanuit wetenschappelijk getoetste theorieën, waarbij wordt uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent leren en gedrag. Wij vinden het belangrijk niet slechts aandacht te hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook aandacht te besteden aan de positieve kwaliteiten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een begeleidings- c.q. coachingsplan opgesteld met praktische adviezen. Het is daarbij niet alleen belangrijk inzicht te krijgen in de problemen, maar vooral ook uitzicht te bieden.

Het gehele onderzoek vindt plaats in een prettige omgeving met een gezellige en huiselijke sfeer.

De hoofdlocatie is gelegen aan de Paardenstraat 2 in Hilvarenbeek, waar zowel de diagnostiek als de behandeling/begeleiding zal plaatsvinden.

KvK nummer Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers: 17257714
KvK nummer Psychologen Praktijk Spijkers: 83602186

Specialisatie

Wij zijn specialist op het gebied van dyslexie met ruim 30 jaar ervaring met onderzoek en behandeling. Om onderzoek en behandeling van dyslexie goed uit te kunnen voeren werkt Praktijk Barend Spijkers conform de landelijk opgestelde richtlijnen vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, de Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.
Centraal staat te allen tijde om kinderen met dyslexie op een zo hoog mogelijk lees- en spellingniveau te laten functioneren, waarbij zelfstandigheid, zelfwaardering en zelfsturing belangrijk zijn.

Deskundigheidsbevordering team

Als team vinden wij het belangrijk om steeds nauw aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen op gebied van diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen.

Deelname aan intervisiegroepen, volgen van cursussen, studiedagen en congressen en multidisciplinair overleg vormen daarbij het uitgangspunt.

4x Z in de begeleiding

Praktijk Barend Spijkers wil samen met de betrokken partijen kijken wat het kind / jongere nodig heeft om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden. Elk kind/jongere zien wij als uniek met zijn/haar eigen ontwikkelingskansen; via goede diagnostiek en begeleiding trachten wij een proces dat op de een of andere manier is vastgelopen weer een horizon te bieden voor het kind/jongere binnen de setting waarin hij/zij opgroeit. Zelfredzaamheid, Zelfsturing, Zelfvertrouwen en Zelfbeeld zijn daarbij onze kernwaarden.

Beroepsverenigingen 

Praktijk Barend Spijkers is erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (N.K.D.) en is aangesloten bij het Nederlands Instituut Psychologen (N.I.P.), de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (N.V.O.) en de Stichting Kind en Jeugd (S.K.J.).