Algemene informatie

De dyslexiezorg wordt uitgevoerd zoals is beschreven in het zorgprotocol: het meest recente Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) – versie 3.0. Hierin is de optimale zorg beschreven, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van ernstige dyslexie kan gebruik worden gemaakt van deze vergoeding. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er te worden voldaan aan strikte criteria. De school dient hiervan een leerlingdossier samen te stellen, hierin worden onder andere een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en de handelingsplannen (technisch lezen) opgenomen. Op basis van dit leerlingdossier kan ‘beoordeeld’ worden of er voldaan wordt aan alle criteria. In het stroomdiagram kunt u zien wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt.
Stroomdiagrammen
Naast het opstellen van een Leerlingdossier Dyslexie 5.0 is een beschikking nodig vanuit de gemeente. Met deze beschikking geeft de gemeente toestemming voor een vergoeding. De aanmeldprocedure is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. De school is voor u het eerste aanspreekpunt en kan u vertellen hoe de aanmeldprocedure voor uw kind verloopt. Als praktijk hebben wij zowel het leerlingdossier als de beschikking vanuit de gemeente nodig alvorens een kind kan worden aangemeld voor onderzoek.Mocht er worden voldaan aan de criteria dan kunnen wij een dyslexieonderzoek afnemen conform de richtlijnen zoals die door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Stichting Dyslexie Nederland zijn opgesteld. Wanneer op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat de diagnose ernstige dyslexie kan worden gesteld, komt uw kind in aanmerking voor een vergoed behandeltraject.

Aanmeldingscriteria

Als praktijk gaan wij uit van het protocol zoals opgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland (Diagnostiek en indicatiestelling van dyslexie en dyslexiebehandeling), het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en het protocol van Blomert (Dyslexie diagnose en Behandeling). Op het moment dat er aanwijzingen zijn voor een ernstige dyslexie kunnen kinderen in aanmerking komen voor een vergoede diagnostiek en behandeling. Hiervoor gelden de volgende criteria:

    1. Er moet een duidelijke achterstand zijn op het gebied van het lezen en/of de spelling waarbij dus de ernst van de problemen wordt aangeduid (3x achtereenvolgens een E/ V- score voor technisch lezen of 3x een E/ V- score voor spelling en D/ V scores voor technisch lezen). Hierbij gelden enkel de hoofdmetingen in januari en juni.
    2. Er dient sprake te zijn van hardnekkigheid op het lees- en spellinggebied, waarbij dus een gerichte hulp moet zijn geboden van minimaal een half jaar. Deze hulp dient specifiek en taakgericht te zijn geweest in een individuele setting dan wel minimaal gericht in een klein groepje. Deze begeleiding dient in ieder geval gedurende langere periode geboden te zijn op zorgniveau 2 en bij hardnekkige problematiek ook op zorgniveau 3. Deze zorgniveaus zijn op scholen bekend. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen.

In onze praktijk beoordelen we of kinderen aan deze criteria voldoen, waarbij we het schooldossier beoordelen en contact hebben met de school en/of poortwachter. In bepaalde gemeenten is het schooldossier al beoordeeld door een specifieke toelatingscommissie c.q. poortwachter. Het traject zal worden uitgevoerd door een deskundig dyslexiebehandelaar conform de richtlijnen vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

 

Diagnostiek

Het dyslexieonderzoek wordt altijd afgenomen door een diagnosticus (academisch geschoolde orthopedagoog of psycholoog) op onze hoofdlocatie in Hilvarenbeek. Wanneer tijdens het onderzoek een ernstige dyslexie wordt vastgesteld, zal de behandeling altijd worden uitgevoerd door een orthopedagoog/psycholoog of een gekwalificeerd logopedist/dyslexiebehandelaar. Een van onze regiebehandelaars (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist) is eindverantwoordelijk. Hij/zij bespreekt de diagnose met de diagnosticus. Nadat een dyslexieonderzoek is uitgevoerd en een rapportage is opgesteld, zal dit mondeling toegelicht worden aan ouders(en indien wenselijk ook school). Samenwerking met school is natuurlijk essentieel voor het bereiken van goede resultaten.

Uit het onderzoek kan soms blijken dat er geen sprake is van ernstige dyslexie. In die gevallen wordt door de gemeente wel het gehele dyslexieonderzoek vergoed, maar niet de dyslexiebehandelingen. Uiteraard zijn er wel leesproblemen geconstateerd, waarbij de zorg die uw zoon/dochter nodig heeft door school dient te worden opgepakt.

 

Behandeling

Indien uit het onderzoek blijkt dat het kind voldoet aan de criteria van een ernstige dyslexie wordt een behandeltraject gestart, wat zal worden uitgevoerd door een deskundig dyslexiebehandelaar zoals psychologe, orthopedagoge of logopediste met een aanvullende opleiding voor dyslexie. Alle dyslexiebehandelaars zijn deskundig opgeleid en voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen.

Bij de behandeling van ernstige dyslexie wordt door ons de F&L methode ingezet. De F&L methode die wetenschappelijk is getoetst bestaat uit een uitgebreid computerprogramma dat is opgebouwd uit allerlei leermodules. Dit zal in onze behandelingen door onze behandelaren worden ingezet. Daarnaast is er binnen deze methode een online oefenprogramma waarmee uw kind thuis kan oefenen, waarbij het wenselijk is dit zoveel mogelijk samen met u als ouder te doen. Er is in dit programma een grote hoeveel aan allerlei werkvormen en materialen.

Omdat wij een nauwe samenwerking met alle betrokkenen centraal stellen, de dyslexiebehandelaars op de hoogte dienen te zijn van de meest recente ontwikkelingen en wij onderlinge uitwisseling belangrijk vinden, vindt er regelmatig overleg plaats.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente behandelingsmethodieken, volgen wij als team met regelmaat bijscholingscursussen.

De dyslexiebehandelingen vinden over het algemeen plaats op de basisschool van uw kind, omdat de samenwerking met school voor ons erg belangrijk is. In de meeste gevallen zal het gehele behandeltraject maximaal anderhalf jaar duren. In de dyslexiebehandeling wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de lees- en spellingkwaliteit. Ook zullen we aandacht besteden aan psycho-educatie; er wordt niet alleen uitgelegd wat dyslexie voor uw zoon/dochter betekent, maar wordt ook aandacht besteed aan leesplezier, leesmotivatie, taalbegrip, zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Afronding behandeling

Wanneer de dyslexiebehandeling is afgerond zal er een eindgesprek plaatsvinden met u als ouders, uiteraard indien dit wenselijk is ook met uw zoon/dochter en de school. Niet alleen de resultaten zullen daarin worden besproken, maar ook worden adviezen gegeven hoe de lees- en spellingontwikkeling verder vorm te geven.

 

 

Wanneer er sprake is van een ernstige emotionele en/ of gedragsmatige problematiek kun je als eerste terecht bij het toegangsteam van de gemeente (specifieke naam kan per gemeente verschillen) of het medisch domein (de huisarts, jeugdarts, kinderarts). Wanneer u een verwijsbrief heeft, kan in veel gevallen vergoeding bij de gemeente worden aangevraagd. Om te kijken of de zorgvraag hiervoor in aanmerking komt, dient u te alle tijden vooraf met ons te overleggen. In een intakegesprek wordt dan samen met u gekeken hoe de zorg opgezet kan worden. Na afloop van een onderzoek/ begeleidingstraject kan nooit met terugwerkende kracht een beroep worden gedaan op het vergoedingssysteem.