Algemene informatie

Vanaf 1 januari 2015 maakt dyslexiezorg voor kinderen in het basisonderwijs deel uit van de zorgplicht van de gemeenten krachtens de nieuwe jeugdwet. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd zoals is beschreven in het zorgprotocol: het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B). Hierin is de optimale zorg beschreven, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten.Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kan gebruik worden gemaakt van deze vergoeding. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er te worden voldaan aan strikte criteria. De school dient hiervan een dossier samen te stellen, hierin worden onder andere een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en de handelingsplannen opgenomen. Op basis van dit leerlingdossier kan ‘beoordeeld’ worden of er voldaan wordt aan alle criteria. In de beslisboom kunt u zien wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt.Beslisboom vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie 2016 Naast het opstellen van een schooldossier is een beschikking nodig vanuit de gemeente. Met deze beschikking geeft de gemeente toestemming voor een vergoeding. De aanmeldprocedure is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. De school is voor u het eerste aanspreekpunt en kan u vertellen hoe de aanmeldprocedure voor uw kind verloopt. Als praktijk hebben wij zowel het schooldossier als de beschikking nodig alvorens een kind kan worden aangemeld voor onderzoek.

Wij hebben met verschillende gemeenten een zorgovereenkomst, waardoor wij een Diagnostiek Behandeling Combinatie (DBC) kunnen openen en de vergoedingen direct met de desbetreffende zorgpartij kunnen regelen.

 

Mocht er worden voldaan aan de criteria dan kunnen wij een dyslexieonderzoek afnemen conform de richtlijnen zoals die door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Stichting Dyslexie Nederland zijn opgesteld. Wanneer op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie kan worden gesteld, komt uw kind in aanmerking voor een vergoed begeleidingstraject.

 

Aanmeldingscriteria

Als praktijk gaan wij uit van het protocol zoals opgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland (Diagnostiek en indicatiestelling van dyslexie en dyslexiebehandeling), het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en het protocol van Blomert (Dyslexie diagnose en Behandeling).Op het moment dat er aanwijzingen zijn voor een ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen kinderen in aanmerking komen voor een vergoede diagnostiek en behandeling. Hiervoor gelden de volgende criteria:Er moet een duidelijke achterstand zijn op het gebied van het lezen en/of de spelling waarbij dus de ernst van de problemen wordt aangeduid (3x achtereenvolgens een E/ V- score voor technisch lezen of 3x een E/ V- score voor spelling en D/ V scores voor technisch lezen). Hierbij gelden enkel de hoofdmetingen in januari en juni.

 

  1. Er dient sprake te zijn van hardnekkigheid op het lees- en spellinggebied, waarbij dus een gerichte hulp moet zijn geboden van minimaal een half jaar. Deze hulp dient specifiek en taakgericht te zijn geweest in een individuele setting dan wel minimaal gericht in een klein groepje. Deze begeleiding dient in ieder geval gedurende langere periode geboden te zijn op zorgniveau 2 en bij hardnekkige problematiek ook op zorgniveau 3. Deze zorgniveaus zijn op scholen bekend. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen.
  2. Er mag geen sprake zijn van comorbiditeit; dus geen opvallende andere problemen die de dyslexiebehandeling in de weg staan.

In onze praktijk beoordelen we of kinderen aan deze criteria voldoen, waarbij we het schooldossier beoordelen en contact hebben met de school. In bepaalde gemeenten is het schooldossier al beoordeeld door een specifieke toelatingscommissie. Het traject zal worden uitgevoerd door een deskundig behandelaar conform de richtlijnen vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

 

Behandeling

Indien uit het onderzoek blijkt dat het kind voldoet aan de criteria van een ernstige enkelvoudige dyslexie wordt een behandeltraject gestart, wat zal worden uitgevoerd door een deskundig behandelaar zoals psychologe, orthopedagoge of logopediste met een aanvullende opleiding voor dyslexie.Alle behandelaars zijn deskundig opgeleid en voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Wij werken niet met remedial teachers in de behandeling van ernstige dyslexie, omdat de behandelaars deskundigheid dienen te hebben in de zorg van dyslexie die boven het onderwijsniveau uitsteekt.Omdat wij een nauwe samenwerking met alle betrokkenen centraal stellen, de behandelaars op de hoogte dienen te zijn van de meest recente ontwikkelingen en wij onderlinge uitwisseling belangrijk vinden, vindt er regelmatig overleg plaats. Alle betrokken medebehandelaars hebben minimaal acht keer per jaar onderling contact om de deskundigheid onderling te bevorderen door middel van intervisie waarbij behandelingsstrategieën, behandelingsplannen en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Om uniformiteit uit te stralen wordt er door iedere behandelaar gewerkt met dezelfde kindgerichte begeleidingsmappen en een oudermap waarin relevante informatie staat.Om op de hoogte te blijven van de meest recente behandelingsmethodieken volgen wij als begeleidingsteam met regelmaat bijscholingscursussen.

 

 

Wanneer er sprake is van een ernstige emotionele en/ of gedragsmatige problematiek kun je als eerste terecht bij het toegangsteam van de gemeente (specifieke naam kan per gemeente verschillen) of het medisch domein (de huisarts, jeugdarts, kinderarts). Wanneer u een verwijsbrief heeft, kan in veel gevallen vergoeding bij de gemeente worden aangevraagd. Om te kijken of de zorgvraag hiervoor in aanmerking komt, dient u te alle tijden vooraf met ons te overleggen. In een intakegesprek wordt dan samen met u gekeken hoe de zorg opgezet kan worden. Na afloop van een onderzoek/ begeleidingstraject kan nooit met terugwerkende kracht een beroep worden gedaan op het vergoedingssysteem.