Gebruik van deze website
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen aan de beschreven informatie dan ook geen rechten op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk Barend Spijkers zorgvuldig de inhoud van de website heeft vormgegeven en deze website onderhoudt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk Barend Spijkers garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Praktijk Barend Spijkers wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Praktijk Barend Spijkers staan enkele links naar websites van derden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Praktijk Barend Spijkers . Het is dan ook niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Praktijk Barend Spijkers. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Praktijk Barend Spijkers heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin de praktijk werkzaam is.

Het auteursrecht van deze website berust bij Praktijk Barend Spijkers. De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/ of gebruik door derden van deze informatie zonder toestemming van de afzender, is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Praktijk Barend Spijkers sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.