Algemene voorwaarden Praktijk Barend Spijkers 

 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandeltrajecten, zowel schriftelijk als mondeling aangegaan tussen de gedragswetenschappers werkzaam bij Praktijk Barend Spijkers en de cliënt. 

Artikel 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding tot onderzoek en/of behandeling.

Artikel 2. Praktijk Barend Spijkers beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding vanuit gemeente binnen de Specialistische GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet worden gecommuniceerd met de cliënt en kan cliënt besluiten zelf het onderzoek en/of behandeltraject te bekostigen.

Artikel 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden een verzekeringsmaatschappij van cliënt ouder dan 18 jaar stelt ligt geheel bij de cliënt.

Artikel 4. Wanneer de zorg valt binnen de vergoede zorg die gemeente verleend, zal Praktijk Barend Spijkers de benodigde gegevens aanleveren aan deze partij. Om uw persoonsgegevens hierbij goed aan te leveren vragen wij u zorg te dragen voor de juistheid hiervan.

Artikel 5. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg krijgt de cliënt een rekening per e-mail. Deze rekening dient binnen veertien dagen vergoed te worden. Indien na een eerste betalingsherinnering de rekening niet is voldaan zal cliënt een tweede betalingsherinnering krijgen inclusief 15 Euro administratiekosten. Indien dan nog niet tot betaling wordt overgegaan zal de rekening uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Artikel 6. Praktijk Barend Spijkers behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen. Een actueel overzicht van de tarieven is beschikbaar via de website.

Artikel 7. Indien er sprake is van een verhindering dient dit uiterlijk binnen 24 uur van te voren telefonisch, of via e-mail  te worden doorgegeven aan ons secretariaat dan wel aan de gedragswetenschapper zelf. Indien u het antwoordapparaat krijgt, spreekt u dan een bericht in. Bij een te late afmelding en het niet verschijnen op de gemaakte afspraak wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 8. Praktijk Barend Spijkers is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.), de beroepsvereniging van orthopedagogen (N.V.O.), het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (N.K.D.) en alle gedragswetenschappers zijn ingeschreven bij de Stichting Kinder- en jeugd (S.K.J.). Dit betekent dus dat alle medewerkers handelen conform de beroepscode.

Artikel 9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw schriftelijke toestemming. Voor de verwijzer (huisarts/jeugdarts) is het belangrijk een terugkoppeling te ontvangen van de uitslag van de diagnostiek en/of de behandeling. Deze zal aan u schriftelijk bij de eindbespreking worden gegeven met het verzoek deze zelf aan de arts te overhandigen.

Met uw toestemming kunnen wij ook deze schriftelijke terugkoppeling verzorgen. Voor kwaliteitsdoeleinden verstrekken wij geanonimiseerd ook een dataverslag aan het Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie (N.K.D.).

Artikel 10: De duur van een behandelconsult is 45 minuten. De duur van een totaal onderzoek bedraagt twee dagdelen en voor een onderzoek naar ernstige dyslexie één dagdeel.

Artikel 11. Wij streven er naar nadat het diagnostiektraject (onderzoek) is afgerond de rapportage uiterlijk binnen drie weken (mits wij alle informatie van derden) binnen hebben aan u toe te sturen via een beveiligde web omgeving (Praktijkdata).

Artikel 12. Met betrekking tot het dossier neemt Praktijk Barend Spijkers de wettelijke bepalingen in verband de privacybescherming en de geheimhoudingsplicht in acht.

Artikel 13. Praktijk Barend Spijkers behoudt zich het recht toe om moverende redenen een cliënt niet aan te nemen voor diagnostiek en/of behandeling. Samen met de cliënt zal waar mogelijk een advies worden gegeven voor zorg elders.

Artikel 14. Praktijk Barend Spijkers licht de cliënt voorafgaand aan het onderzoek en/of behandeltraject goed in over de inhoud. Dit betreft de aard, doel en verwachtingen van het onderzoek en/of de behandeling.

Artikel 15. Wanneer er onverhoopt een klacht bestaat zal te allen tijde in goed overleg tussen praktijkhouders en cliënt getracht worden naar een oplossing. Mocht hieraan niet kunnen worden voldaan kan er een beroep worden gedaan op de klachtencommissie van de NIP.

Artikel 16. Op de tussen Praktijk Barend Spijkers en cliënt getekende akkoordverklaring is het Nederlands recht van toepassing.