Algeheel onderzoek

In een algeheel psychodiagnostisch onderzoek zal een analyse worden gemaakt van de intelligentie, diverse neuropsychologische functies zoals aandacht/concentratie, spraak/taal, inprenting/geheugen, visueel-ruimtelijke waarneming en oriëntatie, executieve functies, maar ook wordt onderzoek gedaan naar de diverse leerprocessen en psychosociale aspecten. Op deze wijze wordt een compleet beeld geschetst van uw zoon/dochter in een totale situatie en wordt aan de hand van de sterke en minder sterke kwaliteiten een beeldvorming c.q. diagnose gesteld.

Vervolgens wordt een procesmatig begeleidingsadvies gegeven dat samen met u en indien dit wenselijk is met school wordt besproken.

Naast het afnamen van dit onderzoek zal ook geobserveerd worden hoe het kind/jongeren informatie verwerkt en hoe zij/hij gedragsmatig reageert. Tevens wordt er gebruik gemaakt van verschillende gedragsvragenlijsten die door ouders en school worden ingevuld. Dit alles geeft tezamen een goed beeld en zal worden gekoppeld aan de onderzoeksvragen om zo via een integratieve beeldvorming een duidelijk antwoord te bieden en adequate hulp op te starten.

Intelligentie onderzoek

In een cognitief capaciteiten onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de intelligentiestructuur en wordt een breed beeld gegeven van het intelligentieprofiel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de WISC-V, de SON- 6-44 jr, de WAIS-IV of de KAIT.

Leerproblemen

Bij een onderzoek naar een leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of NLD, wordt in een procesonderzoek gekeken naar de directe en achterliggende oorzaken waarom de jeugdige moeite heeft met lezen, spelling, rekenen, vreemde moderne talen en wiskunde.

De processen en strategieën worden daarbij in kaart gebracht en geven indicaties voor een goed behandelingsplan. In het onderzoek wordt ook gekeken naar andere factoren die belemmerend kunnen zijn, maar ook naar aspecten die de jeugdige kunnen helpen om beter te kunnen omgaan met zijn leerproblemen.

Het begeleidingsplan is afgestemd op de jeugdige en samen met ouders, remedial teacher en school wordt gekeken naar de mogelijkheden om de jeugdige zo optimaal mogelijk te ondersteunen. In het plan van aanpak wordt in procestermen uitgebreid beschreven via welke strategieën hulp kan worden geboden. Indien er sprake is van een leerstoornis wordt ook een afzonderlijke verklaring uitgeschreven waarin dispenserende maatregelen zijn beschreven voor de school.

Stroomdiagram

Sociaal-emotionele problemen / gedragsproblemen

In een onderzoek naar sociaal-emotionele problemen / gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, faalangst, motivatie of ODD, wordt gekeken naar de verschillende functies waardoor het klachtenbeeld wordt veroorzaakt. Hierbij worden de planning en organisatievaardigheden, de inprenting- en geheugenfuncties en verschillende concentratieprocessen onderzocht. Ook wordt een analyse gemaakt van het gedragspatroon van de jeugdige thuis en op school. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide anamnese en gedragsvragenlijsten en nader persoonlijkheidsonderzoek.

Deze analyse kan worden ondersteund door observaties. In een aantal gevallen kan het ook wenselijk zijn om een observatie in de schoolsituatie te doen. Dit zal dan eerst met u worden besproken. Uiteraard volgt na het onderzoek een uitgebreide rapportage en een adequaat plan van aanpak.

Studie keuze / beroepskeuze

Om een goed studie-beroepskeuze profiel te schetsen is het belangrijk niet alleen naar de motivatie en interesses te kijken, maar dient ook de persoonlijkheidsstructuur en vaak ook de cognitieve capaciteit te worden meegenomen. Aan de hand hiervan wordt een goed beeld gegeven en zal samen met u worden gekeken welke studie c.q. beroep het beste aansluit bij de capaciteiten, interesse en persoonlijkheidsstructuur.

Persoonlijkheidsonderzoek

Om een goed beeld te kunnen weergeven van de persoonlijkheid maken wij gebruik van een uitgebreide anamnese/intake-gesprek met ouders (en jongere), kwalitatief goede persoonlijkheidstests, observaties. Centraal zal staan welke patronen belemmerend zijn voor het gedrag en wordt gekeken hoe deze patronen kunnen worden doorbroken.

Er zal gekeken worden naar de kernkwaliteiten om deze in te zetten in de belemmering(en) die momenteel worden ondervonden.